Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund och Trafikövningsplats

1953 uppdrog Landshövdingen, en poliskommissarie att vara länets kontaktman för NTF. Personen skulle lägga grunden till samordning och utveckling av det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Dalarna. 

Länsstyrelsen fann snart att verksamheten var av sådan betydelse att den borde anförtros åt en länskommitté. 

1958, torsdagen den 6:e mars öppnade landshövdingen en sammankomst på Länsstyrelsen i Falun, där han meddelade att den ”oroväckande utvecklingen i trafiksäkerhetssituationen föranlett länsstyrelsen att överväga åtgärder för åstadkommande av samordning, utveckling och intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet i länet. Länsstyrelsen anser att ifrågavarande verksamhet borde anförtros en länskommitté för trafiksäkerhetsfrågor och har därför kallat till dagens sammanträde för överläggning och beslut i fråga om bildandet av en dylik kommitté. Bland de i dagens läge mest angelägna arbetsuppgifterna för en länskommitté finns trafikundervisning och åtgärder för bekämpande av mörkerolyckorna…”

Sammanträdet resulterade i att Kopparbergs Läns trafiksäkerhetskommitté bildades. Trafiksäkerhetskommittén erhöll 1500 kronor i anslag från NTF för verksamheten under 1958.

Kommitténs första stadgar antogs vid sammanträde den 30 mars 1960. 

Fram till 1966 sköttes trafiksäkerhetsarbetet i kommitteén av olika myndigheter och organisationer

1966 anställdes den första trafiksäkerhetskonsulenten.

1971 skedde en namnändring till Kopparberg Läns Trafiksäkerhetsförbund.

Under 1970-talet koncentrerades styrelsens arbete till att tillföra länet en egen körövningsbana.

1985 beslutade ett enigt förbundsmöte att ändrade namnet till Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund.

1995 flyttade Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund ifrån Länsstyrelsens lokaler i centrala Falun upp till Ingarvet och Dalarnas Trafikövningsplats.

 

HALKBANAN

1966 bearbetades förslag om att anlägga en bana i Aspeboda

1975 vände sig länsförbundets styrelse till Falu - Borlänge regionkommitté med begäran om inventering av tänkbara markområden för en körövningsbana.

1976 uttalade sig regionkommittén för ett område i anslutning till Romme travbana. Anläggningskostnad för en bana där beräknades till 880.000 kronor. Länsförbundet föreslog i skrivelse till Falu och Borlänge kommuner och till Landstinget att bana skulle anläggas på det anvisade området och att en stiftelse skulle inrättas för drivande av verksamheten på banan.

1977 föreslog regionkommittén att driften av banan skulle anförtros en stiftelse bestående av Landstinget, Falu och Borlänge kommuner och trafiksäkerhetsförbundet. Landstinget beslöt att ekonomiskt bidra med 400.000 kronor till bana under förutsättning att staten skulle bidra med samma belopp.
Statliga medel uteblev dock, och planeringsarbetet fördröjdes. Anläggningskostnaderna beräknades 1977 till 1.285.000 kronor.

1978 kom Borlänge kommun med ett nytt förslag om placering av bana, i anslutning till Dala Airport. Ny kalkyl visade att anläggningen skulle kosta 2,2 miljoner.

1979 ansöktes hos Landstinget om utökat anslag för att täcka återstående kapitalbehov för anläggningen - tidigare beviljade medel från Falu - Borlänge och Landstinget, 700.000 kronor täckte ej behovet. Ansökan avslogs.

1984 presenterades ett nytt förslag till område för halkbanan - Ingarvet i Falun. Området bedömdes vara lämpligt. En anläggning där kostnadsberäknades till 4,5 miljoner kronor. Ett intensivt arbete påbörjades för att söka lösa kapitalbehoven.

1985 kunde så banan byggas med bidrag från Falu och Borlänge kommuner, från Landstinget och från AMS. Den 1 april tog dåvarande landshövdingen och Landstingets ordförande de första spadtagen. Den 3 september invigdes Falu Halkbana.

1995 ändrades namnet Falu Halkbana till Dalarnas Trafikövningsplats i samband med att Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund som äger halkbanan lokaliserades till halkbanan på Ingarvet.