Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund och Trafikövningsplats

1953  uppdrog Landshövdingen, en poliskommissarie att vara länets kontaktman för NTF. Personer skulle lägga grunden till samordning och utveckling av det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet i Dalarna. 

Länsstyrelsen fann snart att verksamheten var av sådan betydelse att den borde anförtros åt en länskommitté. 

1958 , torsdagen den 6: e mars öppnade landshövdingen och sammankomst på Länsstyrelsen i Falun, där han meddelade att den ”oroväckande utvecklingen i trafiksäkerhetssituationen föranlett länsstyrelsen att överväga åtgärder för åstadkommande av samordning, utveckling och intensifiering av trafiksäkerhetsarbetet i länet. Länsstyrelsen anser att ifrågavarande verksamhet borde anförtros en länskommitté för trafiksäkerhetsfrågor och har därför kallat till dagens sammanträde för överläggning och beslut i fråga om bildandet av en dylik kommitté. Bland de i dagens läge mest angelägna arbetsuppgifterna för en länskommitté finns trafikundervisning och åtgärder för bekämpande av mörkerolyckorna ... ” 

Sammanträdet resulterade i att Kopparbergs Läns trafiksäkerhetskommitté  bildades. Trafiksäkerhetskommittén erhöll 1500 kronor i anslag från NTF för verksamheter under 1958. 

Kommitténs första stadgar antogs vid sammanträde den 30 mars 1960. 

Fram till 1966 sköttes trafiksäkerhetsarbetet i kommittén av olika organisationer och organisationer

1966  anställdes den första trafiksäkerhetskonsulenten.

1971  skedde en namnändring till Kopparberg Läns Trafiksäkerhetsförbund.

Under 1970-talet koncentrerades styrelsens arbete till att tillföra länet en egen körövningsbana.

1985  beslutade ett enigt förbundsmöte att ändrade namnet till Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund.

1995  flyttade Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund ifrån Länsstyrelsens lokaler i centrala Falun upp till Ingarvet och Dalarnas Trafikövningsplats.

2010   bildades NTF Dalarnas dotterbolag Säker Trafik Dalarna AB som leder utbildningar i trafiksäkerhet i hela landet. Se mera på sakertrafikdalarna.se

 

HALKBANAN

1966  bearbetade förslag om att anlägga en bana i Aspeboda

1975  vände sig länsförbundets styrelse till Falu - Borlänge regionkommitté med begäran om inventering av tänkbara markområden för en körövningsbana.

1976  uttalade sig regionkommittén för ett område i anslutning till Romme travbana. Anläggningskostnad för en bana där beräknades till 880.000 kronor. Länsförbundet föreslog i skrivelse till Falu och Borlänge kommuner och till Landstinget att bana skulle byggas på det anvisade området och att en stiftelse skulle inrättas för att driva av verksamheten på banan.

1977  föreslog regionkommittén att driften av banan skulle anförtros en stiftelse bestående av Landstinget, Falu och Borlänge kommuner och trafiksäkerhetsförbundet. Landstinget beslöt att ekonomiskt bidra med 400.000 kronor till bana under förutsättning att staterna skulle bidra med samma belopp.
Statliga medel uteblev dock, och planeringsarbetet fördröjdes. Anläggningskostnaderna beräknades 1977 till 1.285.000 kronor.

1978  kom Borlänge kommun med ett nytt förslag om placering av bana, jag ansluter till Dala flygplats. Ny kalkyl visade att anläggningen skulle kosta 2,2 miljoner.

1979  ansöktes hos Landstinget om utökat anslag för att täcka återstående kapitalbehov för anläggningen - tidigare beviljade medel från Falu - Borlänge och Landstinget, 700.000 kronor täckte ej behovet. Ansökan avslogs.

1984  presenterades ett nytt förslag till område för halkbanan - Ingarvet i Falun. Området bedömdes vara lämpligt. En anläggning där kostnadsberäknade till 4,5 miljoner kronor. Ett intensivt arbete påbörjades för att söka lösa kapitalbehoven.

1985  kunde så banan byggas med bidrag från Falu och Borlänge kommuner, från Landstinget och från AMS. Den 1 april tog dåvarande landshövdingen och Landstingets ordförande de första spadtagen. Den 3 september invigdes Falu Halkbana.

1995  ändrades namnet Falu Halkbana till Dalarnas Trafikövningsplats i samband med att Dalarnas Trafiksäkerhetsförbund som äger halkbanan lokaliserades till halkbanan på Ingarvet.